စစ်ဖြစ်ကြောင်း (၁၃) ပါး


၁။ နိုင်ငံကို လိုခြင်း၊
၂။ ဥစ္စာကို လိုခြင်း၊
၃။ ဆင်ကောင်းမြင်းကောင်းကို လိုခြင်း၊
၄။ သမီးကညာကို လိုခြင်း၊
၅။ ကုန်းတိုက် ဥပါယ်ပြုခြင်း၊
၆။ သစ္စာဖောက်ပြန်ခြင်း၊
၇။ စေပါးသောစကား အနိမ့်အကျကို မသိခြင်း၊
၈။ အဆွေအမျိုးတို့ကို ဖျက်ဆီးခြင်း၊
၉။ မိမိ မြို့ကို မစောင့်ခြင်း၊
၁၀။ သူရဲကောင်း စစ်သည်မရှိခြင်း၊
၁၁။ ကုန်သည်တို့ကြောင့် ဖြစ်ခြင်း၊
၁၂။ အငြိုးဖွဲ့ခြင်း၊
၁၃။ အမျက်ကြီးခြင်း။