စစ်သားတို့ သစ္စာတရား (၄) ပါး


၁။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်နှင့် ကိုယ့်လူမျိုးအတွက် ပါဏာတိပါတကံကို ခံယူရခြင်း။
၂။ သူ့ဇနီးမယား၊ သမီးပျိုများနှင့် သူတစ်ပါးဥစ္စာကို မကျူးလွန် မလုယူရခြင်း။
၃။ ရန်သူမဟုတ်သူကို မသတ်ရခြင်း။
၄။ ရန်သူနှင့် ကြုံက အသက်ကို စွန့်၍ တိုက်ရခြင်း။