ဩဓိသမေတ္တာ ပုဂ္ဂိုလ် (၇) ယောက်


၁။ သဗ္ဗာ ဣတ္ထိယော - ခပ်သိမ်းကုန်သော မိန်းမတို့အား လည်းကောင်း။
၂။ သဗ္ဗေ ပုရိသာ - ခပ်သိမ်းကုန်သော ယောက်ျားတို့အား လည်းကောင်း။
၃။ သဗ္ဗေ အရိယာ- ခပ်သိမ်းကုန်သော အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့အား လည်းကောင်း။
၄။ သဗ္ဗေ အနရိယာ - ခပ်သိမ်းကုန်သော ပုထုဇဉ်တို့အား လည်းကောင်း။
၅။ သဗ္ဗေ ဒေဝါ - ခပ်သိမ်းကုန်သော နတ်တို့အား လည်းကောင်း။
၆။ သဗ္ဗေ မနုဿာ - ခပ်သိမ်းကုန်သော လူတို့အား လည်းကောင်း။
၇။ သဗ္ဗေဝိနိပါတိကာ - ခပ်သိမ်းကုန်သော ဝိနိပါတိက အသူရာတို့အား လည်းကောင်း။
(ပုဂ္ဂိုလ်အမည်ကို ရည်မှန်းခြင်းဖြစ်သည်)