ကူဋမျိုး (စဉ်းလဲခြင်း) (၃) ပါး


၁။ တုလကူဋ - အလေးချိန်စဉ်းလဲ။
၂။ ကံသကူဋ - တင်းတောင်းပြည်ခွက်စဉ်းလဲ။
၃။ မာနကူဋ - လက်မ လက်သစ် မိုက် တောင် တာ ပေ ကိုက် စဉ်းလဲ။