အာပတ် (၇) ပုံ


၁။ ပါရာဇိကအာပတ် - သာသနာတော်မှ ရွေ့လျော၏။
၂။ သံဃာဒိသေသ်အာပတ် - ပရိဝတ်နေရမည်၊ မာရ်နတ် ကျင့်ရမည်၊ ရဟန်းများ ကျေနပ်၍ အဗ္ဘာန်သွင်းမှ ရဟန်းအဖြစ်သို့ ပြန်ရ၏။
၃။ ထုလ္လစ္စဉ်းအာပတ် - ရုန့်ရင်း ကြမ်းတမ်းခြင်း အပြစ်ဖွင့်ပြော၍ ဒေသနာ ကြားရ၏။
၄။ ပါစိတ်အာပတ် - ကုသိုလ်စိတ်ပျက်၍ ဒေသနာ ကြားရ၏။
၅။ ပါဋိဒေသနီအာပတ် - ကုသိုလ်စိတ်ပျက်၍ ဒေသနာ ကြားရ၏။
၆။ ဒုက္ကဋ်အာပတ် - ကုသိုလ်စိတ်ပျက်၍ ဒေသနာ ကြားရ၏။
၇။ ဒုဗ္ဘာသီအာပတ် - ကုသိုလ်စိတ်ပျက်၍ ဒေသနာ ကြားရ၏။
(ဝိနည်းတော်)