ကစားခြင်း (၁၈) ပါး


၁။ စစ်တုရင်၊
၂။ တံကျစ်၊
၃။ လေးကွက်၊
၄။ စကြော၊
၅။ ကုလားတောင်၊
၆။ တန်၊
၇။ ဝက်ခေါက်၊
၈။ အိမ်ကျင်၊
၉။ ကြွေအန်၊
၁၀။ ကြွေမှောက်ကြွေလှန်၊
၁၁။ သတိပဋ္ဌာန်၊
၁၂။ သေသဝိဇ္ဇာ၊
၁၃။ အုတ်ခဲပစ်၊
၁၄။ တုတ်ပစ်၊
၁၅။ ကျောက်ပစ်၊
၁၆။ လေးပစ်၊
၁၇။ လှံထိုး၊
၁၈။ သေနတ်ပစ်။