ဣဏကျွန် (၄) ပါး


၁။ ဣဏမူလဒါသ - ယူသောမြီရင်းကြောင့် ဖြစ်သောကျွန်။
၂။ ဣဏဂ္ဂဒါသ - မြီပွားကြောင့် ဖြစ်သောကျွန်။
၃။ ဣဏမူလဂ္ဂဒါသ - မြီရင်း မြီပွားကြောင့် ဖြစ်သောကျွန်။
၄။ ဣဏသင်္ကရဒါသ - မြီကိုခံဝန်သောကြောင့် ဖြစ်သောကျွန်။