အညစ်အကြေး (၁၁) ပါး


၁။ ဝိစိကိစ္ဆာ၊
၂။ အမနသိကာရ၊
၃။ ထိနမိဒ္ဓ၊
၄။ ဆမ္ဘိတတ္တ၊
၅။ ဥပလဝ၊
၆။ ဒုဋ္ဌုလ္လ၊
၇။ အစ္စာရဒ္ဓဝီရိယ၊
၈။ အတိလီနဝီရိယ၊
၉။ အဘိဇပ္ပ၊
၁၀။ နာနတ္တသညီ၊
၁၁။ အဘိနဇ္ဈာပဒိတတ္တ။