ကျောက်မျိုး (၅) ပါး


၁။ ဆား။
၂။ ယမ်း။
၃။ ဆပ်ပြာ။
၄။ စဖိုလယ်ပြာ။
၅။ ကျောက်ထုံး။

တစ်နည်း

၁။ ကျောက်ချင်။
၂။ ကျောက်စက်။
၃။ ကျောက်ခက်။
၄။ ကျောက်ပွင့်။
၅။ ကျောက်မြှုပ်။