ကောက်လျင်မျိုး (၁၁) ပါး


၁။ ပုန့်သင်ကြောင်၊
၂။ ပုန့်သက်ဖြူ၊
၃။ ကောက်လျင်ဖြူ၊
၄။ ကောက်လျင်နီ၊
၅။ မောင်ပလောင်၊
၆။ ဝင်မစဲ၊
၇။ စသာ၊
၈။ ရေနွယ်နီဖြူ၊
၉။ ကွမ်းစား၊
၁၀။ မက်လိပ်မျိုး၊
၁၁။ မူရင်း။