အရိယသစ္စာတရား (၄) ပါး

၁။ ဒုက္ခသစ္စာ - ဆင်းရဲခြင်းအမှန်။ (ရုပ်၊ နာမ်၊ ခန္ဓာ)
၂။ သမုဒယသစ္စာ - တွယ်တာတပ်မက်ခြင်း အမှန်။ (ကာမ ကိလေသာ)
၃။ နိရောဓသစ္စာ - ဒုက္ခငြိမ်းရာအမှန်။ (နိဗ္ဗာန်)
၄။ မဂ္ဂသစ္စာ - နိဗ္ဗာန်ရောက်ရန် ကျင့်လမ်းအမှန်။ (မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး)