အရိယာပုဂ္ဂိုလ် (၈) ယောက်


၁။ သောတပတ္တိမဂ်ပုဂ္ဂိုလ်။
၂။ သကုဒါဂါမိ မဂ်ပုဂ္ဂိုလ်။
၃။ အနာဂါမိ မဂ်ပုဂ္ဂိုလ်။
၄။ အရဟတ္တ မဂ်ပုဂ္ဂိုလ်။
၅။ သောတာပတ္တိ ဖိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်။
၆။ သကဒါဂါမိ ဖိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်။
၇။ အနာဂါမိ ဖိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်။
၈။ အရဟတ္တဖိုလ် ပုဂ္ဂိုလ်။