အဉာတိဓနက္ကိတကျွန် (၂) ပါး

၁။ ဆွေမျိုးမတော်သူကို တန်ဖိုးနှင့်ဝယ်ကျွန်။ ယောက်ျားဖြစ်အံ့ ကျွန်ဖိုး (၃၀)၊
မိန်းမဖြစ်အံ့ (၂၅) ပေး၍ ဝယ်ရသော ကျွန်။
၂။ ဆွေးမျိုးမတော်သူကို တန်ဖိုးအလွန်နှင့် ဝယ်ကျွန်။ ယောက်ျား (၃၀) ထက် အလွန်၊
မိန်းမမှာ (၂၅) ထက် အလွန်ပေး၍ ဝယ်ရသော ကျွန်။