စတုဝေါကာရ နာမ်ခန္ဓာ လေးပါးရှိသော အရူပဘုံ (၄) ပါး


၁။ အာကာသာနဉ္စာယတနဘုံ - သက်တမ်းအားဖြင့် ကမ္ဘာနှစ်သောင်း ရှည်၏။
၂။ ဝိညာဏဉ္စာယတနဘုံ - သက်တမ်းအားဖြင့် ကမ္ဘာ လေးသောင်း ရှည်၏။
၃။ အာကိဉ္စညာယတနဘုံ - သက်တမ်းအားဖြင့် ကမ္ဘာ ခြောက်သောင်း ရှည်၏။

၄။ နေဝသညာနာသညာယတနဘုံ - သက်တမ်းအားဖြင့် ကမ္ဘာရှစ်သောင်း လေးထောင် ရှည်၏။