အကျိုးတရားနှစ်ပါး

၁။ အတ္တဟိတ- မိမိအကျိုးရှိမှုကို ပြုလုပ်ခြင်း။
၂။ ပရဟိတ- သူတပါး အကျိုးရှိမှုကို ပြုလုပ်ခြင်း။