စတုဗီဇမျိုး (၄) ပါး (ဘေသဇ္ဇ)


၁။ ဇီယာနက်စေ့။
၂။ ပဲနံ့သာစေ့။
၃။ စမုန်ဖြူစေ့။
၄။ စမုန်နီစေ့။