အဖြေ (၄) ပါး


၁။ ဧကံသဗျာကရဏ - မေးလျှင် မေးတိုင်းသာ ဖြေခြင်း။
၂။ ဝိဘဇ္ဇဗျာကရဏ - အကျဉ်မေးသည်ကို အကျယ်ဖြေခြင်း။
၃။ ပဋိပုစ္ဆာ ကရဏ - တစ်ဖန်မေး၍ ဖြေခြင်း။
၄။ ဌပနိယဗျာကရဏ - မေးသည်ကို ထား၍ တစ်ခြား ပုံဆောင်ကာ ဖြေခြင်း။