အိုင်ကြီး(၇) အိုင်


၁။ ကဏ္ဏမုဏ္ဍအိုင်။
၂။ ရထကာရအိုင်။
၃။ သီဟပပါတအိုင်။
၄။ ဆဒ္ဒန္တအိုင်။
၅။တိယင်္ဂလအိုင်။ (မန္ဒာကိနီ ဟူ၍ မူကွဲရှိ၏။)
၆။ အနဝတအိုင်။ (အနောတတ္တအိုင် ဟူ၍ မူကွဲရှိ၏။)
၇။ ကုနာလအိုင်။ (ကုနာလဇာတ်တော်ကို ဤအိုင်၌ ဟောတော်မူ၏။)