ခဲဖွယ် (၁၂) မျိုး


၁။ အမြစ်၊
၂။ အဖု၊
၃။ အဥ၊
၄။ အညှောက်၊
၅။ ပင်စည်၊
၆။ အခေါက်၊
၇။ အရွက်၊
၈။ အပွင့်၊
၉။ အစေ့၊
၁၀။ အမှုန့်၊
၁၁။ အစေး၊
၁၂။ အဖူး။