အုပ်စု နှစ်မျိုး

၁။ ဝဂ္ဂ - မညီညွတ်သော အုပ်စု။
၂။ သမဂ္ဂ - ညီညွတ်သော အုပ်စု။