အမြဲမတည်နိုင်သော အရာ (၃) မျိုး

၁။ သတ္တဝါတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်။
၂။ မီးခိုး။
၃။ တိမ်ရုပ်။