ကြွက် လေးကောင်နှင့်တူသော ပုဂ္ဂိုလ် (၄) ယောက်


၁။ တရားကိုကား သင်၏၊ သစ္စာလေးပါးကို မသိ။
၂။ တရားကိုကား မသင်၊ သစ္စာလေးပါးကို သိ၏။
၃။ တရားကိုလည်း သင်၏၊ သစ္စာလေးပါးကိုလည်း သိ၏။
၄။ တရားကိုလည်း မသင်၊ သစ္စာလေးပါးကိုလည်း မသိ။