စာပေကျမ်းဂန် မတတ်နိုင်သူ (၇) ဦး


၁။ အအိပ်ကြူးသောသူ၊
၂။ မေ့လျော့တတ်သူ၊
၃။ ချမ်းသာစွာ နေလိုသူ၊
၄။ အနာရှိသောသူ၊
၅။ ပျင်းသောသူ၊
၆။ အလိုကြီးသူ၊
၇။ အမှု၌ မေ့လျော့တတ်သူ။