အရွယ် (၃) ပါး

၁။ ဗာလ - တစ်ဆယ့်ခြောက်နှစ် အရွယ်အထိ။
၂။ တရုဏ - တစ်ဆယ့်ခြောက်နှစ်မှ ခုနစ်ဆယ်အရွယ်အထိ။
၃။ ဝုဍ္ဎ - ခုနစ်ဆယ်မှ မသေမချင်း။