အပွင့်တို့၏ အရွယ် (၄) ပါး


၁။ အငုံကင်း။
၂။ အငုံနု။
၃။ အငုံရင့်။
၄။ အငုံပွင့်။