အောက်ပိုင်းသံယောဇဉ် (၅) ပါး

၁။ သက္ကာယ ဒိဋ္ဌိ - အယူမှားမှု။
၂။ ဝိစိကိစ္ဆာ - မဆုံးဖြတ်နိုင်မှု။
၃။ သီလဗ္ဗတပရာမာသ - သီလအကျင့်ကို အမှားသုံးသပ်မှု။
၄။ ကာမစ္ဆန္ဒ - ကာမကို လိုလားမှု။
၅။ ဗျာပါဒ - သူတစ်ပါးအကျိုးမဲ့ကို ကျိန်ဆဲမှု။