ကောလ (ဘေသဇ္ဇ) (၅) ပါး


၁။ ပိတ်ချင်းသီး။
၂။ ပိတ်ချင်းမြစ်။
၃။ စရိုမြစ်။
၄။ ကန့်ချုပ်နီ။
၅။ ချင်းခြောက်။