ခုနစ်ပြည်ထောင်မင်း


၁။ မလ္လာမင်း - မလ္လာပြည်၊
၂။ အဇာတသတ်မင်း - ရာဇဂြိုဟ်ပြည်၊
၃။ လိစ္ဆဝီမင်း - လိစ္ဆဝီပြည်၊
၄။ ကပိလဝတ်မင်း - ကပိလဝတ်ပြည်၊
၅။ အလ္လကပ္ပမင်း - အလ္လကပ္ပပြည်၊
၆။ ကောလိယမင်း - ကောလိယပြည်၊
၇၊ ပါဝါမင်း - ပါဝါပြည်။