အာရုပ္ပ (၄) ပါး

၁။ အာကာသာနဉ္စာယတန - အဆုံးမရှိသော ကောင်းကင် ပညတ်အာရုံ။
၂။ ဝိဉာဏဉ္စာယတန - အဆုံးမရှိသော ပထမာရုပ္ပဝိဉာဉ်အာရုံ။
၃။ အာကိဉ္စာယတန - စိုးစဉ်းမျှ အကြွင်းမရှိသော ပထမာရုပ္ပဝိဉာဉ်၏ မရှိခြင်းတည်းဟူသော နတ္ထိ ဘောပညတ်အာရုံ။
၄။ နေဝသညာ နာသညာယတန - ရုန့်ရင်းသော သညာမရှိ၊ သိမ်မွေ့သော သညာ မရှိသည်မဟုတ်၊ မနာယတန ဓမ္မာယတန၌ အကျုံးဝင်သည်။