အလောင်းတော်၏ ဖြစ်တော်ပေါင်း (၁၃၆) ဘဝ


၁။ အစ ကြိုးကြာ - ဆယ့်ခြောက်ခါနှင့် - (၁၆)
၂။ ဟင်္သာ ကိုးဖြစ် - (၉)
၃။ ခြောက်ဖြစ်ကား ခို - (၆)
၄။ ကျီးညို သုံးခါ - (၃)
၅။ သံသာကျူးဟိတ် ကရဝိက် ငါး - (၅)
၆။ လေးပါး ကိန္နရီ - (၄)
၇။ စာမရီ တဆယ့်ငါး - (၁၅)
၈။ မျောက်ကား တစ်ဆယ် - (၁၀)
၉။ ဆင်ဝယ်ဆယ့်တစ် - (၁၁)
၁၀။ နွားဖြစ် ဆယ့်လေး - (၁၄)
၁၁။ ဧကေ သိန္ဓဝ - (၁)
၁၂။ ကျွဲ အဋ္ဌတည့် - (၈)
၁၃။ သံမြသံညောင်း-ဥဒေါင်း နှစ်ခါ - (၂)
၁၄။ သာလိကာ သတ္တ - (၇)
၁၅။ ဒွါဒသ ကြက် - (၁၂)
၁၆။ ဝက်မှာ ဆယ့်သုံး - (၁၃)
ပေါင်းရုံးများလှ တရာ့သုံးဆယ့်ခြောက် ဖြစ်ဝယ်တည်း - (၁၃၆)