ငှက် (၄) မျိုး

၁။ ညွှတ်ကြော့ကွင်း၌ မိပြီးလျှင် ညွှတ်ကွင်း၌ပင် သေသွားသော ငှက်တစ်မျိုး။ ၂။ ညွှတ်ကြော့ကွင်း အပြင်၌နေ၍ ညွှတ်ကွင်း၌မိကာ သေရသော ငှက်တစ်မျိုး။ ၃။ ညွှတ်ကြော့ကွင်း၌ မိပြီးမှ ညွှတ်ကွင်းအပြင်တွင် သေရသော ငှက်တစ်မျိုး။ ၄။ ညွှတ်ကြော့ကွင်း အပြင်တွင်နေ၍ အပြင်၌ပင် သေသွားသော ငှက်တစ်မျိုး။