အနန္တဂုဏ် (၅) ပါး

၁။ ဗုဒ္ဓဂုဏော အနန္တော - မြတ်စွာဘုရား၏ ဂုဏ် ကျေးဇူးတော်သည် နှိုင်းစရာမရှိ။
၂။ ဓမ္မဂုဏော အနန္တော - တရားတော်၏ ဂုဏ် ကျေးဇူးတော်သည် နှိုင်းစရာမရှိ။
၃။ သံဃဂုဏော အနန္တော - သံဃာတော်၏ ဂုဏ် ကျေးဇူးတော်သည် နှိုင်းစရာမရှိ။
၄။ မာတာပိတုဂုဏော အနန္တော - မိဘ၏ ဂုဏ် ကျေးဇူးတော်သည် နှိုင်းစရာမရှိ။
၅။ အာစရိယဂုဏော အနန္တော - ဆရာသမား၏ ဂုဏ် ကျေးဇူးတော်သည် နှိုင်းစရာမရှိ။