ကဝိ (၄) ပါး

၁။ စိန္တိကဝိ - ကိုယ်တိုင်ကြံစည်၍ တတ်ခြင်း။
၂။ သုတကဝိ - တစ်စုံတစ်ခုကို ကြားဖူး၍ မကြားဘူးသေးသည်ကို စပ်တတ်ခြင်း။
၃။ အတ္ထကဝိ - အကျယ်ကို အကျဉ်း၊ အကျဉ်းကို အကျယ် စပ်တတ်ခြင်း။
၄။ ပဋိဘာနကဝိ - သူတစ်ပါးရေးစပ်ပြီးမြင်၍ မိမိအစွမ်းနှင့် အခြားစာကို စပ်နိုင်ခြင်း။