ကာယနုဂ္ဂတ တရား (၁၀) ပါး (ကိုယ်ကာယနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မကောင်းခြင်းတရား)


၁။ သီတံ - အအေးခံရခြင်း၊
၂။ ဥဏှံ - အပူခံရခြင်း၊
၃။ ဇိဃစ္ဆာ - ဆာလောင်ခံရခြင်း၊
၄။ ပိပါသာ - ရေငတ်ရခြင်း၊
၅။ ဥစ္စာရော - ကျင်ကြီးစွန့်ရခြင်း၊
၆။ ပဿာဝ - ကျင်ငယ်စွန့်ရခြင်း၊
၇။ ထိနမိဒ္ဓ - အိပ်ငိုက်ရခြင်း၊
၈။ ဇရာ - အိုမင်းကြီးရင့်ရခြင်း၊
၉။ ဗျာဓိ - နာရခြင်း၊
၁၀။ မရဏ - သေရခြင်း။