အိုးလှူသောအကျိုး (၃) ပါး

၁။ ရတနာတို့ဖြင့် ပြီးသော အိုးတို့ကို ရခြင်း။
၂။ ကျွန်ယောက်ျား၊ ကျွန်မိန်းမတို့ကို ရခြင်း။
၃။ အတတ်ပညာတို့ကို တတ်နိုင်သော ပညာရှိခြင်း။