အကျင့်မတူသော လူ (၃) ဦး

၁။ ကောင်းမြတ်သော ကိုယ်အကျင့်အကြံ စိတ်အကျင့်အကြံရှိသူ။
၂။ အလတ်ဖြစ်သော ကိုယ်အကျင့်အကြံ စိတ်အကျင့်အကြံရှိသူ။
၃။ ယုတ်ညံ့သော ကိုယ်အကျင့်အကြံ စိတ်အကျင့်အကြံရှိသူ။