ကန္တာရ (၅) ပါး


၁။ နိရုဒက ကန္တာရ - ရေမရှိသော ခရီးခဲ။
၂။ ယက္ခကန္တာရ - ဘီလူးဘေးရှိသော ခရီးခဲ။
၃။ မိဂကန္တာရ - သားရဲတိရစ္ဆာန် ဘေးရှိသောခရီးခဲ။
၄။ ဝါလုကန္တာရ - ငတ်မွတ်ခြင်း ဘေးရှိတတ်သော သဲကန္တာရ။
၅။ စောရကန္တာရ - ခိုးသူ ဓားပြဘေးရှိတတ်သော ခရီးခဲ။