စတုမဓူ (၄) ပါး


၁။ သကာ။
၂။ ပျားရည်။
၃။ ထောပတ်။
၄။ အုန်းဆီ။ (နှမ်းဆီဟူ၍ မူကွဲရှိသည်)