ဥပရာဇာဘိသေက (၂) ပါး

၁။ ကနိဋ္ဌဥပရာဇာ - ညီတော်ကို အိမ်ရှေ့ပေးခြင်း။
၂။ ပုတ္တာနတ္တာဒိဥပရာဇာ - သားတော်ကို အိမ်ရှေ့ပေးခြင်း။