အစိုးမရသော တရားနှစ်ပါး

၁။ မိုး - မိုးသည်ရွာမလိုလိုနှင့် မရွာဘဲ ဖြစ်တတ်၏၊ မရွာဘူးလိုလိုနှင့်လည်း ရွာတတ်၏၊ သူ့သဘောကို
မည်သူမှ အစိုးမရ။
၂။ နွားသိုး - နွားသိုးသည် စိတ်ကောင်းရှိသည် မရှိသည်ဟု မသိ၊ သူဝှေ့လိုသည့်အခါ သခင်ကိုပင်
ပြန်ဝှေ့၏၊ သူ့သဘောကို အစိုးမရ။